Przedszkole nr 39 | Deklaracja dostępności strony internetowej Przedszkola Nr 39 w Dąbrowie Górniczej
10390
post-template-default,single,single-post,postid-10390,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive
 

Deklaracja dostępności strony internetowej Przedszkola Nr 39 w Dąbrowie Górniczej

Deklaracja dostępności strony internetowej Przedszkola Nr 39 w Dąbrowie Górniczej

Przedszkole Nr 39 w Dąbrowie Górniczej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony internetowej Przedszkola Nr 39 w Dąbrowie Górniczej.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • zdjęcia nie posiadają pełnych napisów alternatywnych
 • filmy nie mają napisów dla osób głuchych
 • dokumenty nie są edytowalne i część plików nie jest dostępna cyfrowo
 • brak odpowiedniej struktury nagłówków artykułów

Wyłączenia

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Iwona Zbydniewska.
E-mail: przedszkole39@poczta.fm
Telefon: 322625229

Każdy ma prawo:

– zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
– zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
– wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

– dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
– wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
– wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola Nr 39 w Dąbrowie Górniczej
 • Adres: 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Mireckiego 25
 • E-mail: przedszkole39@poczta.fm
 • Telefon: 322625229

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzi główne wejście od deptaku poprzez schody i podjazd dla niepełnosprawnych. Dodatkowo dla rodziców i dzieci dostępne jest jeszcze wejście z podjazdem dla niepełnosprawnych prowadzące do jednej z szatni. Są również wejścia prowadzące bezpośrednio do kuchni i magazynu żywności (bez dostosowania dla niepełnosprawnych) oraz wejście od ogrodu (z podjazdem). Na terenie przedszkola mieści się niewielki parking. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi. Budynek nie posiada wind osobowych. Schody na klatkach schodowych wyposażone są w poręcze. W przedszkolu jest toaleta dla osób niepełnosprawnych, która usytuowana jest na parterze. W placówce nie ma tłumacza języka migowego.