Przedszkole nr 39 | Organizacja pracy przedszkola
252
page-template-default,page,page-id-252,page-child,parent-pageid-10052,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive
 

Organizacja pracy przedszkola

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Ze względu na bezpieczeństwo, dzieci mogą być odbierane z placówki wyłącznie przez rodziców bądź wskazane przez nich osoby upoważnione.

Działalność edukacyjna naszego przedszkola opiera się na obowiązującej podstawie programowej wychowania przedszkolnego. 

[Załącznik nr 1 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej (…)]

Do pobrania: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 lutego 2017 r.

Przedszkolny zestaw programów w roku szkolnym 2021/22:

✔️  Program wychowania przedszkolnego
Autorzy: Wiesława Żaba-Żabińska, Wioleta Majewska, Renata Paździo
Wydawnictwo: MAC
Do pobrania: Program wychowania przedszkolnego

Grupy dzieci 5-6-letnich:

✔️  Program nauczania języka angielskiego dla przedszkoli i klas zerowych
Autorzy: 
Mariola Bogucka, Dorota Łoś
Wydawnictwo: Pearson
Do pobrania: Program nauczania języka angielskiego dla przedszkoli i klas zerowych


Grupy dzieci 3-4-letnich:

✔️  Język angielski w wychowaniu przedszkolnym. Program nauczania 3-, 4- i 5-latków
Autorzy:
Magdalena Szpotowicz, Małgorzata Szulc-Kurpaska
Wydawnictwo: Oxford
Do pobrania: Język angielski w wychowaniu przedszkolnym. Program nauczania 3-, 4- i 5-latków

✔️  „Kochamy dobrego Boga” – program nauczania religii dla 3-, 4- i 5- latków
Autorzy: Komisja Wychowania Katolickiego KEP
Wydawnictwo: Jedność
Do pobrania: „Kochamy dobrego Boga” – program nauczania religii dla 3-, 4- i 5- latków


✔️  „Tak dla Jezusa” – program nauczania religii dla 6-latków
Autorzy: ks. Karol Zegan, Elżbieta Kondrak, Bogusław Nosek
Wydawnictwo: Jedność
Do pobrania: „Tak dla Jezusa” – program nauczania religii dla 6-latków

W poszczególnych grupach realizowane są dodatkowo programy, innowacje, projekty, opracowane i wdrożone z inicjatywy nauczycieli. Przedszkole bierze udział w różnych projektach, programach, kampaniach i akcjach regionalnych, ogólnopolskich, międzynarodowych.  ➡️ dowiedz się więcej

Dzieci uczęszczające do naszego przedszkola mogą korzystać, w zależności od czasu pobytu z:

 • 2 posiłków: śniadania, obiadu
 • 3 posiłków: śniadania, obiadu, podwieczorku

Dzieci w przedszkolu żywione są zgodnie z załącznikiem nr 2 (wykaz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży      w jednostkach systemu oświaty)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 sierpnia 2015 roku, w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w  jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.

Opłaty za nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu ponad czas niezbędny na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego  t.j. powyżej 5 godzin dziennie wynosi 1 zł za każdą dodatkową, rozpoczętą godzinę zegarową. Dzieci objęte rocznym przygotowaniem przedszkolnym zwolnione są z opłaty za pobyt.

Dzienna stawka żywieniowa wynosi 8,50 zł:

 • śniadanie 2,30 zł;
 • obiad 4,50 zł;
 • podwieczorek 1,70 zł.

Opłaty za dzienne wyżywienie oraz za godziny dodatkowe nie pobiera się w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu.

 Duże imprezy ogranizowane przez nasze przedszkole:
 • Mikołajki,
 • Zabawa karnawałowa, czyli bal przebierańców dla dzieci,
 • 21 marca Pożegnanie zimy – powitanie wiosny,
 • Dzień Babci i Dziadka,
 • Piknik z okazji święta Mamy i Taty,
 • Dzień Dziecka,
 • Olimpiada Sportowa Przedszkolaków – na szczeblu miejskim,
 • Pożegnanie starszaków,
 • Ponadto: wycieczki,  wyjazdy do teatru, przedstawienia zespołów teatralnych oraz muzycznych w przedszkolu.

Dzieci w przedszkolu mają możliwość korzystania z zajęć dodatkowych.

Zajęcia dodatkowe obejmują:

 • Religię
 • Zajęcia z logopedą

Nasze przedszkole otacza dzieci troską i zapewnia opiekę. Jest miejscem radosnej zabawy i bezpiecznego poznawania świata. Zapewnia dzieciom wszechstronny rozwój ułatwiający adaptację szkolną i osiąganie sukcesów w dorosłym życiu. Nasze przedszkole tworzą nie tylko ludzie z sercem na dłoni, ale przede wszystkim wykwalifikowaniu specjaliści. Staramy się zapewnić naszym wychowankom jak najlepsze warunki sprzyjające prawidłowemu rozwojowi, zdobywaniu wiedzy i umiejętności oraz budowaniu systemu wartości i prawidłowych postaw moralno-społecznych.

Kadrę pedagogiczną stanowią wykształceni i doświadczeni nauczyciele: kontraktowi, mianowani oraz dyplomowani. Są to odpowiednio przygotowani i twórczy pedagodzy, osiągający wysokie efekty pracy z dziećmi w zakresie rozwijania ich możliwości oraz rozbudzania ciekawości poznawczej. Wszyscy nauczyciele wciąż doskonalą i wzbogacają swoją wiedzę oraz umiejętności poprzez udział w studiach podyplomowych, kursach, warsztatach i szkoleniach.
Nauczyciele starają się być partnerami dla  rodziców naszych wychowanków, na których zadowoleniu z naszej działalności zależy nam tak samo jak na wspaniałym samopoczuciu  dzieci w przedszkolu. W ciągu całego roku szkolnego organizujemy wiele działań o charakterze rodzinnym, które umożliwiają  lepsze poznanie wzajemnych oczekiwań i możliwości, a także zacieśnienie więzi rodzinnych.

Kadrę pedagogiczną w pracy wspierają pracownicy administracji i obsługi.

W codziennej pracy pedagogicznej nauczyciele stosują innowacyjne metody, zapewniając wychowankom ciekawe zajęcia, zabawy, oraz atrakcje poza przedszkolem m.in. wycieczki, wyjazdy, udział w organizowanych na terenie miasta imprezach plenerowych dla dzieci, a także konkursach i festiwalach.

Dobór metod zależy od indywidualnych możliwości dzieci oraz od tego, jakie umiejętności zaplanowaliśmy kształcić w danej chwili. Zatem najlepszymi metodami są te, które aktywizują i motywują dziecko oraz umożliwiają praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy. Zarówno wszystkie metody, jak i techniki, służą wspomaganiu wszechstronnego rozwoju dziecka rozbudzając jego aktywność twórczą, zapewniając pozytywną motywację do podejmowania zadań, a tym samym rozwijają wiarę we własne siły i możliwości.

W przedszkolu jest organizowana i udzielana pomoc psychologiczno – pedagogiczna,  zgodnie z rozporządzeniem MEiN. Pomoc jest udzielana dzieciom w formie zajęć specjalistycznych: zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, zajęć logopedycznych, zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, innych zajęć o charakterze terapeutycznym, a rodzicom w formie porad i konsultacji.

Zapisy do przedszkola. Rekrutacja dzieci do przedszkola prowadzona jest w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, w terminie wskazanym przez organ prowadzący – podany do publicznej wiadomości.